• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část dvanáctá (čl. 3772 - 4015)


521.

Výpravčí ve stanici, kde se mají vlaky předjíždět nebo křižovat, se musí včas informovat:

522.

Výpravčí nemusí vlak sledovat za odjezdu nebo průjezdu:

523.

Výpravčí z důvodu provádění jiných úkonů, souvisejících s plněním jeho povinností při provozování dráhy, může nařídit sledování vlaku jinému zaměstnanci:

524.

Druh závady na vlaku a místo jejího výskytu oznámí výpravčí (popř. jeho prostřednictvím jiný zaměstnanec):

525.

Požadavky na hnací vozidla a SHV jsou předepsány v:

526.

Na hnacím vozidle v traťovém výkonu (i při jízdě PMD) musí být k dispozici nejméně:

527.

Hnací vozidlo v čele vlaku patří mezi hnací vozidla:

528.

Pro jediné hnací vozidlo v čele vlaku se také používá pojem:

529.

Jediné hnací vozidlo ve vlaku, které může být zařazeno v čele vlaku, na konci vlaku (může vlak sunout) nebo uvnitř vlaku (může vlak současně sunout a táhnout) se nazývá:

530.

Hnací vozidlo, zařazené u vlaku se dvěma nebo více hnacími vozidly v čele bezprostředně za přípřežním hnacím vozidlem (popř. přípřežními hnacími vozidly) se nazývá:

531.

První hnací vozidlo u vlaku taženého dvěma hnacími vozidly se nazývá:

532.

Které hnací vozidlo, u vlaku taženého více hnacími vozidly zařazenými před vlakovým hnacím vozidlem, se nazývá přípřežním hnacím vozidlem?

533.

Pro vlak s postrkovým hnacím vozidlem, které se za jízdy odpojuje, platí ustanovení tohoto předpisu jako pro:

534.

O zařazení postrkového hnacího vozidla musí být zpraven strojvedoucí:

535.

Na vlak bude zařazeno postrkové hnací vozidlo. Jak musí být strojvedoucí činných hnacích vozidel na vlaku o tomto zpraveni?

536.

O způsobu svěšení postrku s vlakem musí provozní dispečer zpravit:

537.

O způsobu svěšení postrku s vlakem musí provozního dispečera vždy zpravit:

538.

Po ukončení práce nezavěšeného postrku jede hnací vozidlo k případné návěsti MÍSTO ZASTAVENÍ vždy:

539.

Postrkové hnací vozidlo se mimořádně vrací z jiného místa než nařizuje TJŘ. Kdo musí o tomto zpravit strojvedoucího vedoucího i postrkového hnacího vozidla?

540.

Vložené hnací vozidlo je činné hnací vozidlo zařazené:

541.

O zařazení vložené lokomotivy musí být zpraven:

542.

Jak budou strojvedoucí zpraveni o zařazení vložené lokomotivy do vlaku?

543.

Do vlaku je mimořádně zařazeno hnací vozidlo přechodnosti "3" (nejedná se o vedoucí hnací vozidlo). Kdo musí strojvedoucího vedoucího hnacího vozidla o tomto zpravit a jak?

544.

Do soupravy PMD je zařazeno hnací vozidlo přechodnosti "3". Kdo musí strojvedoucího vedoucího hnacího vozidla o tomto zpravit a jak?

545.

Smí mít nečinné hnací vozidlo elektrické trakce zdvižené sběrače?

546.

Kdo odpovídá za předhlášení jízdy SHV zaměstnancům řízení provozu?

547.

Co musí dopravce uvést při předhlášení jízdy SHV zaměstnancům řízení provozu?

548.

Speciální vozidlo má nařízeno, že nesmí být na sousední kolej vypraven vlak vezoucí zásilku s překročenou ložnou mírou. Kdo odpovídá za vyrozumění výpravčího o této skutečnosti?

549.

U speciálního vozidla je nařízena jízda vlaků po sousední koleji sníženou rychlostí. Jak se toto zajistí?

550.

Za řádné zajištění speciálního vozidla proti ujetí a jeho krytí odpovídá:

551.

Za odstranění zařízení proti ujetí a přenosných návěstidel před uvedením speciálního vozidla do pohybu odpovídá:

552.

Vlak nebude pro technický stav lokomotivy schopen dodržet jízdní doby, stanovené jeho TJŘ. Co bude dělat dopravce?

553.

Pod pojmem "Náběžník" se rozumí:

554.

Vůz nezpůsobilý provozu je vůz, který pro svůj technický stav nebo stav nákladu nesmí být řazen do:

555.

O nasazení nutného pomocného vlaku nebo o použití hnacího vozidla od jiného vlaku rozhoduje:

556.

Nutný pomocný vlak má přednost před:

557.

Vedoucí prací oznámil výpravčímu, že lehký kolejový prostředek ovlivňuje kolejové úseky a práce budou probíhat v blízkosti PZZ s kolejovými obvody. Jak bude výpravčí postupovat?

558.

V objednávce zkoušky za jízdy objednavatel upozornil, že vozidlo nezaručuje součinností s kolejovými obvody správnou činnost zabezpečovacího zařízení. Za jakých podmínek bude taková jízda povolena?

559.

Je povolena jízda vlaků po sousední koleji na vícekolejných tratích při zkoušce za jízdy rychlostí vyšší než je stanovena TTP pro příslušnou kategorii vozidel?

560.

Při zkoušce za jízdy, při které jsou překročeny přechodnostní parametry tratě dané v TTP, je na vícekolejných tratích jízda po ostatních kolejích:

561.

Mimořádná zásilka se smí přepravovat jen po splnění podmínek, stanovených:

562.

Za to, že při přepravě mimořádné zásilky je náklad naložen na vozech, uvedených v povolení této přepravy, odpovídá:

563.

Za to, že při přepravě mimořádné zásilky jsou nařízené podmínky pro přepravu mimořádné zásilky splněny, odpovídá:

564.

Mimořádná zásilka smí být dopravována jen po přepravní cestě a podle podmínek pro dopravu mimořádné zásilky, které stanoví:

565.

Kdo může dát souhlas ke změně přepravní cesty u mimořádné zásilky (není-li stanovena alternativní cesta)?

566.

Z důvodu mimořádnosti nelze mimořádnou zásilku na vlaku přepravit po stanovené přepravní cestě. Může provozní dispečer dát souhlas k jízdě takového vlaku po jiné vhodné trase?

567.

Zařazení mimořádné zásilky ve vlaku musí být vždy uvedeno v:

568.

O podmínkách pro dopravu mimořádné zásilky, potřebných pro práci strojvedoucího, musí být strojvedoucí zpraven:

569.

Může výpravčí vypravit vlak s mimořádnou zásilkou na trať, kde bude vlaku nařízena jízda podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění?

570.

Výpravčí nemůže ohlásit sousední stanici předvídaný odjezd vlaku s mimořádnou zásilkou. Může takový vlak vypravit?

571.

Výpravčí zjistil, že má ve stanici vlak s mimořádnou zásilkou, která není přepravována po URMIZA stanovené přepravní cestě. Jak bude postupovat?

572.

Povinnosti členů doprovodu vlaku (strojvedoucího a posunové čety PMD) ve stanicích, dopravnách D3, dopravnách RB a při obsluze vleček na širé trati a nákladišť (popř. PZZ) včetně technologických postupů stanoví:

573.

U vlaků s postrkem nebo s hnacím vozidlem pohotovým k službě na konci vlaku musí strojvedoucí tohoto hnacího vozidla po zastavení vlaku zajistit:

574.

Pro výstup a nástup cestujících lze na žádost dopravce dovolit zastavení vlaku na znamení:

575.

Je možno, na žádost dopravce, dovolit ve stanicích s DOZ zastavení vlaku na znamení?

576.

Vlak stojí u vjezdového nebo oddílového návěstidla hradla s návěstí zakazující jízdu déle než 10 minut. Jaká opatření činí strojvedoucí tohoto vlaku?

577.

Vlak zastavil na trati před přenosnou návěstí STŮJ a nelze zjistit, proč je tato návěst dávána. Jak bude postupovat strojvedoucí?

578.

Pokud dojde k použití záchranné brzdy v době, kdy je záchranná brzda překlenuta, nebo v úseku, ve kterém musí být překlenutí záchranné brzdy použito, musí strojvedoucí zastavit:

579.

Zastaví-li vlak před krycím návěstidlem nákladiště zakazujícím jízdu nebo s pochybnou návěstí a není-li přítomný zaměstnanec, který by příčinu zákazu jízdy nebo pochybné návěsti vysvětlil, tak strojvedoucí:

580.

Strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla zastavil čelo vlaku na místě stanoveném předpisem SŽDC D1. Za co, v tomto případě, strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla odpovídá?

581.

Po zastavení vlaku, bez přepravy cestujících, může vlak popojet nebo couvnout (např. pro uvolnění nástupiště, k přikládce apod.) jen:

582.

Sunutý vlak musí být vždy doprovázen zaměstnancem s odbornou způsobilostí nejméně:

583.

Zaměstnanec v čele sunutého vlaku musí zaujmout stanoviště na:

584.

Vůz v čele sunutého vlaku, na němž má zaměstnanec stanoviště, musí mít:

585.

Při poruše telekomunikačního spojení během jízdy sunutého vlaku strojvedoucí:

586.

Podmínky pro jízdy sunutých vlaků podle místních poměrů mohou být uvedeny v:

587.

Nutný pomocný vlak se jako vlak zavádí:

588.

Přeprava zaměstnanců k nástupu směny nebo části směny na stanoviště na širé trati nebo ve stanicích a zpět je možná:

589.

Zastavení vlaku pro přepravu zaměstnanců na/ze stanoviště na širé trati povoluje:

590.

O zastavení vlaku u stanoviště na širé trati pro výstup zaměstnance musí být strojvedoucí:

591.

Výstup a nástup zaměstnanců u stanoviště na širé trati se uskutečňuje na zvýšené nástupiště, zřízené k tomuto účelu v blízkosti pracoviště a to u elektrických jednotek:

592.

Výstup a nástup zaměstnanců u stanoviště na širé trati se uskutečňuje na zvýšené nástupiště, zřízené k tomuto účelu v blízkosti pracoviště a to u klasické soupravy:

593.

Výstup a nástup zaměstnanců u stanoviště na širé trati se uskutečňuje na zvýšené nástupiště, zřízené k tomuto účelu v blízkosti pracoviště a to u motorových vlaků:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •