• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část osmá, devátá (čl. 3340 - 3600)


405.

Je dovolen nezavěšený postrk elektrickým hnacím vozidlem přes místo či úsek, který se smí pojíždět jen s vypnutým trakčním proudem nebo se staženými sběrači?

406.

Smí být do vlaku zařazena dvojice činných elektrických lokomotiv?

407.

Je dovoleno do vlaku zařadit více dvojic lokomotiv činných nebo ke službě pohotových?

408.

Ve vlaku je zařazena dvojice činných lokomotiv. Mohou jet obě s oběma sběrači zvednutými?

409.

Může dopravce vlastním předpisem blíže specifikovat použití sběračů na hnacím vozidle?

410.

Příkazy elektrodispečera k obsluze úsekových odpojovačů smí přejímat od elektrodispečera jen:

411.

Smí výpravčí obsluhovat některé úsekové odpojovače sám, bez souhlasu elektrodispečera?

412.

Musel-li výpravčí při ohrožení lidských životů odpojit úsekový odpojovač bez rozkazu elektrodispečera, je povinen tuto skutečnost elektrodispečerovi oznamovat?

413.

Kde se vždy nachází aktualizované schéma napájení a dělení trakčního vedení stanice a přilehlých mezistaničních úseků?

414.

Co musí učinit zaměstnanec, který zapíná trakční vedení nad nakládkovou a vykládkovou kolejí?

415.

Kdo zpraví zaměstnance řídícího posun o tom, že je zapnuto trakční vedení nakládkové a vykládkové koleje?

416.

Smějí zaměstnanci vystupovat na střechy vozidel stojící na koleji s trolejovým vedením?

417.

Zpozoruje-li zaměstnanec mimořádné jevy na trakčním vedení, je povinen:

418.

Musí strojvedoucí elektrického hnacího vozidla ohlásit výpravčímu ztrátu napětí?

419.

Může-li strojvedoucí předpokládat, že došlo ke ztrátě napětí vlivem vzájemného působení sběrače elektrického hnacího vozidla a trakčního vedení:

420.

Po ztrátě napětí v trakčním vedení došlo k jeho obnovení. Kdy se smějí vlaky začít rozjíždět?

421.

Smí elektrodispečer nařizovat výpravčím, aby zpravovali strojvedoucí o regulaci trakčního výkonu?

422.

Může elektrodispečer nařídit výpravčím, za jak dlouho po odjezdu vlaku elektrické trakce smí nejdříve vypravit následný vlak elektrické trakce?

423.

Výpravčí dostal hlášení o závadách nebo poruchách na zařízení elektrické trakce, toto hlášení je povinen dále předat:

424.

Lze za účelem zastavení vlaku se závadou na elektrickém hnacím vozidle vypnout napětí trakčního vedení v traťovém úseku, v němž se právě vlak nachází?

425.

Elektrodispečer zastavil vlak se závadou na elektrickém hnacím vozidle vypnutím napětí trakčního vedení traťového úseku, v němž se vlak se závadou nachází. Co udělá výpravčí nejprve?

426.

Návěst PŘIPRAVTE SE K VYPNUTÍ PROUDU nepředvěstí návěst:Nápověda


427.

Návěst VYPNĚTE TRAKČNÍ ODBĚR přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla nejpozději v úrovni této návěsti:Nápověda


428.

Je možné v úseku, vymezeném návěstmi VYPNĚTE PROUD a ZAPNĚTE PROUD nebo návěstmi VYPNĚTE TRAKČNÍ ODBĚR a ZAPNĚTE PROUD, dovolit stojícímu elektrickému vozidlu zvednutí sběračů?

429.

Návěst PŘIPRAVTE SE KE STAŽENÍ SBĚRAČE nepředvěstí návěst:Nápověda


430.

Návěst STÁHNĚTE SBĚRAČ přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla:Nápověda


431.

Návěst ZDVIHNĚTE SBĚRAČ strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla:Nápověda


432.

V úseku změny trakční soustavy je povinen vypnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie strojvedoucí:

433.

Pokud strojvedoucí v úseku změny trakční soustavy vypnul napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, smí opět zapnout jeho napájení až tehdy, když:

434.

Návěst ÚSEKOVÝ DĚLIČ přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla:Nápověda


435.

Může výpravčí strojvedoucího zpravit o neplatnosti děličníku?

436.

Návěst ZÁKAZ REKUPERACE označuje začátek úseku, ve kterém je:Nápověda


437.

Smí elektrodispečer nařizovat výpravčím, aby zpravovali strojvedoucí elektrických hnacích vozidel vybavených rekuperační brzdou o zákazu rekuperace?

438.

Návěst ZAČÁTEK SNÍŽENÉ VÝŠKY TROLEJOVÉHO DRÁTU přikazuje strojvedoucímu:Nápověda


439.

Vyžadují-li místa se sníženou výškou trolejového drátu opatření pro jízdu vlaku s mimořádnou zásilkou:

440.

U přenosných návěstidel pro elektrický provoz je:Nápověda


441.

Odpovědnost za správné umístění (odstranění) přenosných návěstidel pro elektrický provoz má:

442.

Umisťuje se na neelektrizované trati před návěstí VYPNĚTE PROUD také návěst PŘIPRAVTE SE K VYPNUTÍ PROUDU?

443.

Návěst JÍZDA SNÍŽENÝM VÝKONEM:Nápověda


444.

Návěst JÍZDA SNÍŽENÝM VÝKONEM přikazuje strojvedoucím:

445.

Postup strojvedoucího, který obdržel návěst JÍZDA SNÍŽENÝM VÝKONEM, stanoví:

446.

Je-li indikátor s návěstí STÁHNĚTE SBĚRAČ doplněn:Nápověda


447.

Seznam indikátorů s návěstí STÁHNĚTE SBĚRAČ doplněných označovacím pásem s modrými a bílými pruhy stejné délky, umístěným pod indikátorem nebo vedle indikátoru, musí být uveden:

448.

V úseku vymezeném indikátorem pro návěst STÁHNĚTE SBĚRAČ a návěstí ZDVIHNĚTE SBĚRAČ je zakázáno:

449.

Přejezdem se rozumí:

450.

Ze strany dráhy se používají stanovené způsoby varování uživatelů pozemních komunikací na přejezdu. Mezi ně nepatří:

451.

Střežení přejezdu se provádí:

452.

Zaměstnanec, který provádí střežení přejezdu, musí mít:

453.

Dává-li při jízdě sunutého vlaku přes přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži zaměstnanec pokyny telekomunikačním zařízením, musí:

454.

U sunutého PMD musí při jízdě přes přejezdy:

455.

Jako PZM je v předpisech označováno:

456.

Pokud strojvedoucí vlaku, vracejícího se ze širé trati, nemůže se všemi vozidly dojet za návěstidlo s návěstí HRANICE PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI, musí:

457.

Návěst HRANICE PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla:Nápověda


458.

Návěst NEJKRATŠÍ DOBA PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI:Nápověda


459.

Návěst OTEVŘENÝ PŘEJEZD:Nápověda


460.

Návěst UZAVŘENÝ PŘEJEZD, dvě žlutá světla nebo dvě žluté kruhové odrazky vedle sebe a nad nimi uprostřed bílé světlo tvořící rovnoramenný trojúhelník:Nápověda


461.

Návěst UZAVŘENÝ PŘEJEZD, tvořená dvěma žlutými světly vedle sebe a nad nimi uprostřed přerušovaným bílým světlem:Nápověda


462.

Uvádí se v TTP nepřenosný přejezdník, který je zřízen jako neproměnné návěstidlo?

463.

V úseku mezi kmenovým a opakovacím přejezdníkem došlo k zastavení vlaku. Strojvedoucí musí:

464.

Podrobnosti pro obsluhu a kontrolu činnosti jednotlivých typů PZZ jsou uvedeny v předpise:

465.

Zaměstnanec, obsluhující PZZ, provede uzavření přejezdu včas před jízdou vlaku nebo PMD podle:

466.

Provádí se u PZZ s přejezdníky kontrola činnosti před dovolením jízdy vlaku nebo PMD?

467.

Musí zaměstnanec, obsluhující PZZ na širé trati, počítat s tím, že vlaky mohou krátit jízdní doby?

468.

Kdy zaměstnanec, obsluhující PZM na širé trati, otevře PZM po průjezdu vlaku s nezavěšeným postrkem, který se z trati vrátí zpět?

469.

Smí zaměstnanec, obsluhující PZM doplněné přejezdníky, použít tlačítka pro nouzové zhasnutí bílého světla všech přejezdníků? Ve kterém případě?

470.

Jak postupuje zaměstnanec, obsluhující PZZ, když zjistí, že nastalo nemožné dorozumění?

471.

Před očekávanou jízdou vozidel byly již zavřeny závory. Uživatelé pozemní komunikace naléhají na obsluhujícího zaměstnance, aby je na okamžik otevřel, neboť je spolehlivě zjištěno, že vozidla se ještě neblíží. Smí je obsluhující zaměstnanec otevřít?

472.

Hlavní návěstidlo, za nimž jsou přejezdy s PZS, jejichž výstraha je závislá na přestavení návěstidla do polohy dovolující jízdu, je zneplatněno. Okolo tohoto návěstidla se má dovolit jízda PMD. Bude se obsluhovat PZS?

473.

Co musí učinit každý zaměstnanec, který zjistil poruchu přejezdníku anebo PZZ?

474.

Strojvedoucí zjistil na širé trati poruchu PZZ. Komu nahlašuje tuto poruchu?

475.

Zpravuje se PMD o poruše PZZ bez přejezdníků?

476.

Jak zpravuje výpravčí strojvedoucího vlaku nebo PMD, pokud nastala porucha přejezdníku na přejezdu s PZS?

477.

Je-li porouchán přejezdník u přejezdu s PZM, ale PZM je v pořádku:

478.

Zpravuje výpravčí při poruše PZZ doprovod sunutého vlaku rozkazem Op, část A při poruše?

479.

Jaká z uvedených opatření lze učinit při poruše PZZ bez přejezdníků, trvající déle než 72 hodin?

480.

Bude se konat předpokládaná výluka PZZ bez přejezdníků v délce trvání přes 8 hodin. Co je potřeba vykonat?

481.

Není-li při provozování drážní dopravy trvale možné obsluhovat PZS bez přejezdníků jeho normální obsluhou:

482.

Pro jízdy PMD na vyloučenou kolej je nutné přejezdy střežit. Kdo odpovídá v tomto případě za střežení přejezdů?

483.

Kde musí být uloženy klíče od PZM, které je trvale uzavřeno a otevírá se jen podle potřeby?

484.

Kdo smí obsluhovat PZM, které je trvale uzavřeno a otevírá se jen podle potřeby?

485.

PZM otevírané jen podle potřeby bylo otevřeno, ale po uplynutí smluvené doby nedošlo hlášení o uzavření přejezdu. Jaké dopravní opatření je třeba?

486.

Po dobu provozování dočasně zřízeného přejezdu musí být splněna mimo jiné tato podmínka:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •