• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část sedmá (čl. 2789 - 3339)


327.

Výstražný terč na tratích s DOZ v řízené oblasti:

328.

Traťový dispečer ohlašuje předvídaný odjezd z poslední jím řízené stanice:

329.

Obnovení jízdy podle traťového zabezpečovacího zařízení, popřípadě hlášení o zavedení telefonického dorozumívání:

330.

Předání stanice s DOZ na místní (popř. zpět na dálkové) řízení se provede:

331.

Pokud výpravčí v dálkově řízené stanici zjistí, že došlo k poruše dálkového řízení a nemá možnost telekomunikačního spojení s traťovým dispečerem:

332.

Výpravčí převzetí stanice s DOZ na místní řízení i její předání na dálkové řízení dokumentuje:

333.

Je-li výlukovým rozkazem, případně zmocněním k zahájení výluky nařízeno předání stanice s DOZ na místní řízení:

334.

V dálkově řízené stanici oznámí OZOV možnost zahájení výluky. Toto oznámení:

335.

Svolení k jízdě na vyloučenou a z vyloučené koleje zaměstnanci pro řízení sledu dává v dálkově řízené stanici:

336.

Přestup cestujících z vlaku na náhradní dopravu nebo opačně zajišťuje ve stanici s DOZ:

337.

Vlakovou cestou pro vlak projíždějící se rozumí úsek koleje:

338.

Vlakovou cestou u vlaku odjíždějícího se rozumí úsek koleje:

339.

Vlakovou cestou u vjíždějícího a pravidelně i mimořádně zastavujícího vlaku se rozumí úsek koleje:

340.

Vlakovou cestou pro vlak vjíždějící na kusou kolej se rozumí úsek koleje:

341.

Jaké opatření musí udělat výpravčí pokud vlaková cesta končí u návěstidla s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY a za tímto návěstidlem stojí vozidla na vzdálenost menší než 50 m?

342.

Příprava vlakové cesty je souhrn předepsaných dopravních úkonů:

343.

Každý zaměstnanec určený ke zjišťování volnosti vlakové cesty je plně odpovědný za:

344.

Pokud snížená viditelnost nebo nepříznivé místní poměry neumožňují zjišťovat volnost vlakové cesty bez podstatného zdržení provozu pohledem a pokud je ujetí vozidel, stojících na kolejích sbíhajících se s vlakovou cestou, znemožněno odvratnou výhybkou (výkolejkou) nebo uzamykatelnou kovovou podložkou nebo jsou-li pod dozorem zaměstnance zúčastněného na přípravě vlakové cesty, lze za zjištění volnosti nepřehledného úseku považovat také zjištění, že:

345.

V případech, kdy zabezpečovací zařízení nevykazuje správnou činnost, popřípadě není-li vůbec, musí se před dovolením jízdy vlaku přezkoušet správné přestavení výhybek ve vlakové cestě i odvratných výhybek (popř. jiných zařízení přímé boční ochrany), a to:

346.

Přezkoušet správné přestavení výhybek a výkolejek je třeba:

347.

Dříve než výpravčí nařídí přípravu vlakové cesty, zjistí, že v jeho obvodu odpovědnosti za volnost vlakové cesty:

348.

Příkaz k přípravě vlakové cesty u odjíždějícího vlaku:

349.

Pro odjezd vlaku se příkaz k přípravě vlakové cesty smí dát výhybkáři, který byl přítomen při přípravě vlakové cesty pro jeho vjezd, i jen obsluhou zabezpečovacího zařízení. Toto ustanovení nelze použít:

350.

Mimořádný vjezd na obsazenou kolej smí výpravčí dovolit:

351.

Pravidelné vjezdy na obsazenou kolej se vyznačují v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku značkou ve tvaru:

352.

O mimořádném vjezdu na obsazenou kolej musí být strojvedoucí zpraven:

353.

Při přípravě vlakové cesty pro vjezd vlaku na obsazenou kolej:

354.

Byl-li vlak zastaven ve stanici návěstí STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY, smí pokračovat v další jízdě:

355.

Může stát vlak tak blízko před odjezdovým (cestovým, popř. vloženým) návěstidlem, že strojvedoucí ze svého stanoviště nevidí jeho návěsti, nebo čelem za tímto návěstidlem a je dovoleno tento vlak i takto vypravit?

356.

Po zastavení vlaku z důvodu výstupu a nástupu cestujících (i pro výstup a nástup zaměstnance SŽDC) ve stanici s výlukou dopravní služby výpravčího v místě mimo prostor pro výstup a nástup cestujících se zachová před odjezdem vlaku postup stanovený:

357.

Stojí-li na téže koleji před odjezdovým (cestovým nebo vloženým) návěstidlem připraveno k odjezdu více vlaků:

358.

Ve stanicích, kde je dovolená výprava vlaků návěstí hlavního návěstidla a strojvedoucí nemůže zjistit, zda nejbližší hlavní návěstidlo dovoluje odjezd vlaku (a ani tuto skutečnost nezjistil z návěsti předchozího hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, opakovací předvěsti nebo vlakového zabezpečovače), smí uvést vlak do pohybu:

359.

Zjistí-li výpravčí, že strojvedoucí bude vyžadovat výpravu vlaku jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla, tak výpravčí:

360.

Stanice, ve kterých není výprava vlaku s přepravou cestujících návěstí hlavního návěstidla dovolena, musí být v TJŘ označeny značkou:

361.

Text písemného rozkazu, kterým výpravčí uskuteční výpravu vlaku zní:

362.

Byl-li projíždějící vlak s přepravou cestujících zastaven u nezávislého vjezdového (cestového) návěstidla nebo pokud návěst vjezdového (cestového) návěstidla přikazuje strojvedoucímu projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do ŽST jako u vlaku pravidelně zastavujícího:

363.

Jízdu vlaku po jiných než dopravních kolejích:

364.

Je-li vlak zpraven písemným rozkazem o mimořádném zastavení a zastavení není třeba:

365.

Zastavení vlaku, který podle jízdního řádu zastavuje ve stanici pro výstup a nástup cestujících jen v určité dny:

366.

Návrat vlaku z trati (couvání vlaku) bez souhlasu výpravčího zadní stanice:

367.

Jízdy vlaků po částech jsou prováděny:

368.

Jízda vlaku po částech je dovolena:

369.

Výpravčí může z důvodu potřeby obnovení šuntovací schopnosti koleje postavit pro projíždějící vlak vlakovou cestu s nižší dovolenou rychlostí, než je nejrychlejší vlaková cesta:

370.

Při výluce dopravní služby:

371.

Výluka dopravní služby závoráře:

372.

Je-li nutné za výluky dopravní služby výpravčího ponechat vozidla na kolejích, které nejsou odděleny od postavené jízdní cesty odvratnými výhybkami nebo výkolejkami:

373.

Trvání výluky dopravní služby výpravčího a strážníka oddílu:

374.

Za výluky dopravní služby výpravčího se smí jízda PMD dovolit:

375.

Pokud je za výluky dopravní služby strážníka oddílu dovolena jízda vlaků:

376.

Před ukončením dopravní služby (za VDS) je zaměstnanec povinen:

377.

Výluku dopravní služby výpravčího a strážníka oddílu lze zahájit nebo ukončit:

378.

O průběhu řízení drážní dopravy:

379.

Za dopravní dokumentaci jsou považovány:

380.

Zápisy a písemné rozkazy musí být psány:

381.

V dopravní dokumentaci (kromě písemných rozkazů):

382.

Čím je opatřen titulní list tiskopisu Dopravní deník?

383.

Jakou barvou se rámuje zápis ve sloupci č. 1 tiskopisu Dopravní deník u vlaků jedoucích po nesprávné koleji?

384.

Čas průjezdu vlaku je čas:

385.

Čas příjezdu vlaku je čas:

386.

Čas odjezdu vlaku ze stanice je čas:

387.

Zaměstnanci, kteří hlásí provedení přípravy vlakové cesty, zapisují údaje o volnosti a správném postavení vlakové cesty:

388.

Hlášení o provedení přípravy vlakové cesty se zapisuje časem:

389.    • Tato otázka nebude generována v testech pro rok 2017 •

V zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty zapisuje výhybkář u PMD odjíždějícího ze stanice ve sloupci č. 2:

390.

Jak se v zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty zapisují čísla kolejí při jízdách vlaků proti správnému směru nebo po nesprávné koleji?

391.

Do jakého tiskopisu zapisují strážníci oddílu telefonické odhlášky, předvídané odjezdy a údaje o jízdách PMD?

392.

Jaké tiskopisy písemných rozkazů se používají?

393.

Je-li na jednom pracovišti vedeno současně více svazků písemných rozkazů téhož druhu, musí být vzájemně rozlišeny:

394.

Je-li při sepisování písemných rozkazů používáno výpočetní nebo rozmnožovací techniky:

395.

Nejsou-li písemné rozkazy sepsány na předepsaném tiskopise:

396.

Rozkazy V, Op, Z a V PMD sepisuje:

397.

Může strážník oddílu samostatně sepsat rozkaz Op?

398.

Je-li strojvedoucímu přidělen pilot nebo druhý strojvedoucí, tak o obsahu písemného rozkazu:

399.

Všechna znění písemných rozkazů:

400.

Zkažené a zrušené písemné rozkazy:

401.

Jak postupuje strojvedoucí v případě ztráty písemného rozkazu za neprojetou trať a strojvedoucí obsah ztraceného rozkazu nezná?

402.

Písemné rozkazy pozbývají platnosti:

403.

Rozkaz Op část A se sepisuje:

404.

Rozkaz Z se vydává vždy ve stanici:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •