• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část třináctá, čtrnáctá, patnáctá (čl. 4016 - 4324)


594.

Ohlašovací pracoviště:

595.

Pokud jsou výpravčímu známy skutečnosti, opravňující k pochybám o volnosti nebo provozuschopnosti koleje, nebo výhybky v obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením (jednotlivé obvody musí být vymezeny v ZDD), který je fyzicky obsazen výpravčím, tak výpravčí:

596.

Zjištění volnosti a průjezdnosti koleje ve stanici s DOZ, nebo v obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením, který není fyzicky obsazen výpravčím prováděné jiným odborně způsobilým zaměstnancem než strojvedoucím posunového dílu, musí příslušný odborně způsobilý zaměstnanec zadokumentovat:

597.

Ohlašovací pracoviště jsou stanovena:

598.

Zaměstnanec ohlašovacího pracoviště po ohlášení mimořádné události postupuje dle:

599.

Povinnost zajistit co nejrychlejší zjištění skutečného stavu volnosti, průjezdnosti nebo sjízdnosti kolejí náleží:

600.

Bezpečnostní neoznačená pomalá jízda při šetření a odstraňování následků MU na sousedních kolejích se zavádí dle:

601.

Jsou-li zaměstnanci ve stanici zpraveni, že ujela vozidla:

602.

Ujedou-li vozidla na širou trať dvoukolejné, vícekolejné nebo souběžné trati:

603.

Ujedou-li vozidla na širou trať dvoukolejné, vícekolejné nebo souběžné trati:

604.

Při komunikaci se sdělovacími prostředky se musí každý zaměstnanec řídit:

605.

Pokud strojvedoucí před vjezdem do tunelu zpozoruje kouř, vycházející z tunelu:

606.

Tunely delší než 350 m a jejich charakteristika (ve vztahu k možnostem záchranných prací) jsou uvedeny:

607.

Zjistí-li zaměstnanec, že se k nesjízdnému místu již blíží vlak, PMD nebo posunový díl, musí dávat strojvedoucím nebo zaměstnancům v čele sunutého posunového dílu, jedoucím po příslušné koleji návěst:

608.

Za silného větru (např. vichřice):

609.

Pokud výpravčí zjistí sám, nebo mu bylo ohlášeno, že silná vichřice vyvrací stromy a dochází k rozsáhlému plošnému pustošení lesních porostů:

610.

Zastavení provozu a jeho obnovení oznámí výpravčí bez prodlení:

611.

Každý zaměstnanec je povinen neprodleně ohlásit všechny mimořádnosti (vyjma dráhy, vlečky neprovozované SŽDC):

612.

Všechny mimořádnosti na vlečce, každý zaměstnanec neprodleně ohlásí:

613.

Všechny mimořádnosti, mající vliv na bezpečnost při provozování dráhy a drážní dopravy na jízdu vlaků a plnění GVD, je výpravčí povinen nahlásit:

614.

Všechny poruchy a závady, mající vliv na bezpečnost při provozování dráhy a drážní dopravy, na jízdu vlaků a plnění GVD je výpravčí povinen nahlásit:

615.

Vozidla, která nezaručují součinnost s kolejovými obvody jsou vozidla, s kterými se nepohybovalo více než:

616.

Zaměstnanec provozovatele dráhy, povolující odstavení vozidel na dobu delší než 7 dní na kolej s kolejovými obvody, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit:

617.

Výpravčí výchozí stanice vlaku (PMD), ve kterém jsou zařazena "nešuntující vozidla", zpraví před jeho jízdou o této skutečnosti:

618.

Bude-li sunut vlak (PMD), ve kterém je první vozidlo nešuntující:

619.

Na trať s automatickým hradlem se za vlakem, jehož poslední vozidlo je nešuntující, smí vypravit následný vlak:

620.

Na trať s automatickým blokem se za vlakem, jehož poslední vozidlo je nešuntující, smí vypravit následný vlak:

621.

Bude-li šuntovací schopnost tažených nebo speciálních vozidel obnovována zastavením vlaku na širé trati, musí dopravce na tuto skutečnost upozornit:

622.

Podmínky pro obnovení šuntovací schopnosti vozidel, stanoví:

623.

Stanice s vloženými návěstidly:

624.

Vložená návěstidla mají značení označovacími štítky:

625.

Vložená návěstidla mají značení nátěry stožárů nebo označovacích pásů:

626.

Trpasličí vložená návěstidla mají značení:

627.

Návěst KOLEJIŠTĚ S VLOŽENÝM NÁVĚSTIDLEM upozorňuje na:

628.

Mechanická hlavní návěstidla:

629.

Mechanická hlavní návěstidla mají značení označovacími štítky:

630.

Mechanická hlavní návěstidla mají značení nátěry stožárů:

631.

Samostatná mechanická předvěst:

632.

Samostatné mechanické předvěsti mají značení jen:

633.

Mechanická seřaďovací návěstidla jsou platná:

634.

Mechanická seřaďovací návěstidla mají značení označovacími štítky:

635.

Mechanická seřaďovací návěstidla mají značení nátěry stožárů:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •