• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC (ČD) Z1 •


      

Test z předpisu SŽDC (ČD) Z1 - 2. část


61.

Závěr jízdní cesty se u RZZ změní na úplný závěr jízdní cesty při odjezdu vlaku:

62.

Při jízdních cestách z kolejí, které nejsou vybaveny kolejovými úseky se u RZZ závěr jízdní cesty změní na úplný závěr jízdní cesty:

63.

Svítí-li v kolejovém plánu RZZ u výhybky s elektrickým přestavníkem přerušované červené světlo v obou větvích výhybky, došlo:

64.

U RZZ cestového systému musí být při stavění jízdní cesty:

65.

Rušení vlakové cesty na RZZ, u které již nastal úplný závěr jízdní cesty trvá:

66.

Rušení posunové cesty na RZZ, u které již nastal úplný závěr jízdní cesty trvá:

67.

Kdy výpravčí nesmí u RZZ jízdní cestu zrušit?

68.

Má-li být na RZZ jízda vlaku dovolena PN a lze-li vlakovou cestu nebo její část zajistit závěrem posunové cesty:

69.

Při obsluze vratného tlačítka PN na odjezdových (cestových) návěstidlech na RZZ postupuje výpravčí následovně:

70.

Pokud při předávání obsluhy PSt na RZZ s tlačítkovou volbou výpravčí stlačí tlačítko "Souhlas k obsluze PSt" a červené indikační světlo v tlačítku (u tlačítka) se rozsvítí ihned stálým světlem, znamená to že:

71.

Na RZZ s tlačítkovou volbou při předávání obsluhy PSt výpravčí:

72.

Na RZZ návěstidlo samovolně (nebylo to způsobeno jízdou železničního kolejového vozidla, pro které byla jízdní cesta postavena) změní návěst z návěsti dovolující jízdu na návěst zakazující jízdu. Před dovolením další jízdy výpravčí:

73.

U elektrických SZZ svítí indikace "Rozřez výhybky" a zazní akustická indikace. Jak postupuje obsluhující zaměstnanec?

74.

Tlačítko "Evidence odjezdu" na ovládacím stole ústředního stavědla TEST bez TZZ v příslušném úseku je tlačítko:

75.

Tlačítko "Vjezd" u SZZ typu TEST s ústředním stavědlem se obsluhuje:

76.

Zrušení neprojeté jízdní cesty se u SZZ typu TEST provádí:

77.

Klíčem kontroly volnosti koleje (KVK) v zámku volnosti koleje u SZZ typu TEST s ústředním stavědlem bez kolejových úseků obsluhující zaměstnanec potvrzuje:

78.

Stálé bílé světlo v "Tlačítku koleje" u SZZ typu TEST s řídicím stavědlem se závislými výhybkářskými stanovišti indikuje:

79.

Pokud výpravčí při obsluze SZZ typu TEST s ústředním stavědlem bez kolejových úseků stlačí směrové tlačítko "Vjezd" nebo "Odjezd", tak se v tlačítku rozsvítí:

80.

U SZZ typu TEST s ústředním stavědlem po uvolnění kolejového úseku jízdou železničního kolejového vozidla zůstane kolejový úsek volný, ale není indikována "Výzva ke zrušení vlakové cesty". Co výpravčí udělá?

81.

Hláskový telefon je upraven tak, aby obsluhující zaměstnanec:

82.

Obsluhující zaměstnanec smí přestavit oddílové návěstidlo ve směru jízdy vlaku na návěst dovolující jízdu na základě ustanovení ZDD a po zjištění, že za předchozím vlakem:

83.

Nelze přeložit ovládací prvek oddílového návěstidla do základní polohy a oddílové návěstidlo dovoluje jízdu. Jak hláskař dále postupuje?

84.

Ovládací prvek oddílového návěstidla nejde vrátit do základní polohy, hláskař po splnění všech povinností dle interních předpisů SŽDC, dá odhlášku:

85.

Kdy obsluhující zaměstnanec použije zvonkové znamení "Žádost o udělení traťového souhlasu" funguje-li TZZ?

86.

Přeřadné hradlo je hradlový závěr, který:

87.

Kdy výpravčí předá strojvedoucímu nezavěšeného postrku traťový klíč na TZZ typ HPB při jízdě vlaku s nezavěšeným postrkem na jednokolejné trati s traťovým klíčem?

88.

Po zjištění, že vlak jede po částech, musí výpravčí, po vjezdu první a každé další části vlaku, mechanicky zapevnit náhradní západku přeřadného hradla, které je na společném hradlovém tlačítku s návěstním hradlem. Před tímto úkonem však musí nejdříve?

89.

Hradlový poloautomatický blok se neobsluhuje, jede-li PMD:

90.

Pokud pro odjezd vlaku nelze obsloužit (uzavřít) počáteční traťové hradlo tak výpravčí:

91.

Indikace "Udělení souhlasu" na TZZ typ RPB má při udělení traťového souhlasu k jízdě ze sousední dopravny barvu indikačního světla:

92.

Udělený traťový souhlas na TZZ typ RPB může zrušit obsluhující zaměstnanec ve stanici, která traťový souhlas:

93.

Při nefunkčním telefonickém spojení (RPB zůstává funkční) požádá výpravčí o udělení traťového souhlasu:

94.

Odvolání vjezdové vlakové cesty nemá vliv na činnost TZZ typ RPB:

95.

Vjel-li do stanice vlak bez návěsti KONEC VLAKU s TZZ typ RPB pak obsluhující zaměstnanec:

96.

Nelze-li změnit směr traťového souhlasu a jsou-li indikační a ovládací prvky TZZ typ RPB v základním stavu tak:

97.

Základní polohou TZZ typ AH-83 je:

98.

U TZZ typ AH-88 se základní polohou souhlasový stav nesvítí indikace "Volnost tratě":

99.

Tlačítkem "Udělení traťového souhlasu" u TZZ typ AH se základní polohou souhlasový stav se jeho:

100.

Tlačítkem "Rušení blokové podmínky" u TZZ typ AH se základní polohou souhlasový stav se:

101.

Tlačítkem "Zákaz odjezdu" u TZZ typ AH se základní polohou souhlasový stav se jeho stlačením:

102.

Po provedení závěru vlakové cesty pro odjezd u TZZ typ AH zhasne indikační světlo "Volnost tratě":

103.

Odvolání vjezdové vlakové cesty v přední dopravně na činnost TZZ typ AH:

104.

PN na oddílovém návěstidle TZZ typ AH obsluhuje vždy výpravčí:

105.

Tlačítko "Rušení blokové podmínky" po návratu vlaku z tratě musí být u TZZ typ AH se základní polohou bezsouhlasový stav stlačeno:

106.

U TZZ typ obousměrný AB indikace "Volnost tratě" nesvítí v přední dopravně když:

107.

U TZZ typ obousměrný AB indikace "Volnost tratě" nesvítí když je dovolen posun:

108.

Odvolání vjezdové vlakové cesty v přední dopravně s TZZ typ AB:

109.

Zůstane-li některé PZS v mezistaničním úseku s TZZ typ AB po jízdě vlaku ve stavu trvalé anulace pak:

110.

Strojvedoucí předal výpravčímu informaci o svícení návěsti STŮJ na dvou a více oddílových návěstidlech TZZ typ AB. Co bude následovat?

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC (ČD) Z1 •