• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC (ČD) Z1 •


      

Test z předpisu SŽDC (ČD) Z1 - 1. část


1.

Nerozebíratelný spoj je spoj, který:

2.

Nerozřezné zařízení je zařízení, které se při násilném přestavení výhybky:

3.

Rozřezné zařízení, je zařízení, které se nepoškodí při násilném přestavení výhybky kolejovým vozidlem jedoucím rychlostí:

4.

Pojem "Kolejový úsek" je pro potřeby předpisu SŽDC (ČD) Z1 nebo jeho příloh definován jako:

5.

Ovládací prvek s evidencí obsluhy je prvek, jehož obsluha je evidována:

6.

Vnější prvek zabezpečovacího zařízení se považuje za střežený, když jej může obsluhující zaměstnanec:

7.

Může chránit vnitřní prvek zabezpečovacího zařízení proti neoprávněnému zásahu i jiný než obsluhující zaměstnanec?

8.

Pod pojmem "Místní obsluha" vnějšího prvku zabezpečovacího zařízení se rozumí:

9.

Který z napájecích zdrojů elektrického zabezpečovacího zařízení nezajišťuje plnohodnotné napájení?

10.

Jak je označen ovládací prvek pro vypnutí napájení SZZ?

11.

Před převzetím služby nemusí obsluhující zaměstnanec kontrolovat:

12.

Musí obsluhující zaměstnanec během služby průběžně sledovat stav obsluhovaného zabezpečovacího zařízení?

13.

Co musí provést obsluhující zaměstnanec po obsluze ovládacího prvku ZZ?

14.

Obsluhujícímu zaměstnanci je zakázáno:

15.

Ovládací prvek, který je upraven tak, aby se po obsluze vrátil do základní polohy, se v jiné než základní poloze:

16.

Je klika pro nouzovou ruční obsluhu elektrického přestavníku ovládací prvek s evidencí obsluhy?

17.

Je-li u ovládacího prvku použita uzávěra proti náhodné obsluze, musí být tato uzávěra použita:

18.

Zjistí-li obsluhující zaměstnanec, že zabezpečovací zařízení vykazuje odchylku od normálního stavu:

19.

Čím je stanovena základní poloha výhybky?

20.

Je-li minimální nápravový tlak železničního kolejového vozidla větší než 2,6 t při jízdě přes výhybku v režimu samovratného přestavování:

21.

Pokud má výhybka více závěrů jazyků, kontroluje zaměstnanec jeho správné uzavření:

22.

Výkolejka s nuceným překlápěním je výkolejka:

23.

Zjistí-li obsluhující zaměstnanec, že výkolejka je poškozena:

24.

U vlakové cesty, ve které poškozená výkolejka zajišťuje boční ochranu:

25.

Výhybka opatřená přenosným výměnovým zámkem:

26.

Je-li na označovacím štítku vyraženo Vk1/3, lze klíč zasunout do:

27.

Je-li na elektromagnetickém zámku pod přímým dohledem výpravčího sejmuta plomba z tlačítka pro nouzové uvolnění klíče a nebyl vydán náhradní klíč:

28.

Výhybka opatřená trojpolohovým přestavníkem s pružinou musí být při posunu předána na ruční přestavování:

29.

Zjistí-li obsluhující zaměstnanec nesprávnou indikaci koncové polohy výhybky, která je v příslušné vlakové cestě pojížděna nebo je výhybkou odvratnou:

30.

Vypnutím mechanického závorníku z ústředního závorování dojde:

31.

Po udělení souhlasu k obsluze pomocného stavědla výpravčím je na PSt tento stav indikován:

32.

Při přestavování výhybek z pomocného stavědla je obsluhující zaměstnanec povinen:

33.

Před vrácením souhlasu k obsluze PSt s jednotlivě ovládanými výhybkami musí obsluhující zaměstnanec zajistit:

34.

Počítače náprav nevyhodnocují spolehlivě volnost kolejových úseků u železničních kolejových vozidel, která mají kola o průměru menším než:

35.

Pokud je přenosný výměnový zámek umístěn v prvním nebo druhém mezipražcovém poli, smí být výhybka pojížděna proti hrotu rychlostí nejvíce:

36.

Pokud je přenosný výměnový zámek umístěn ve třetím mezipražcovém poli, smí být výhybka pojížděna proti hrotu rychlostí nejvíce:

37.

Výhybka je zabezpečená když:

38.

Výhybka opatřená výměnovým nebo odtlačným zámkem je zabezpečena:

39.

Výhybka opatřená výměnovým a odtlačným zámkem je zabezpečena:

40.

Výhybku zabezpečenou 1. stupněm zabezpečení lze pojíždět rychlostí nejvíce:

41.

Výhybku zabezpečenou 3. stupněm zabezpečení lze pojíždět rychlostí nejvíce:

42.

Je-li celý tvar označovacího štítku vnějšího prvku zabezpečovacího zařízení znázorněn na dolním kolejovém pravítku černě, musí být:

43.

Je-li tvar označovacího štítku vnějšího prvku zabezpečovacího zařízení znázorněn na dolním kolejovém pravítku pouze černým obrysem, musí být:

44.

Obsluhující zaměstnanec provede kontrolu správného postavení vlakové cesty na Tabuli k zavěšování hlavních klíčů tak, že:

45.

Nemůže-li obsluhující zaměstnanec provést kontrolu správného přestavení vnějších prvků zabezpečovacího zařízení podle Tabule k zavěšování hlavních klíčů, provede kontrolu správného přestavení těchto prvků:

46.

Plochý zástrčkový klíč v zástrčkovém zámku se zapevňuje:

47.

Zvonkové znamení hradlovým zvonkem "Přestavte návěstidla na návěst STŮJ", kterou dává obsluhující zaměstnanec v případě hrozícího nebezpečí je:

48.

Náhradní západka je na výhybkářském přístroji zřízena u:

49.

Nouzové vybavovací zařízení závěru výměn obslouží signalista tak, že:

50.

Jak provede výpravčí kontrolu připravené vlakové cesty na ústředním přístroji?

51.

Kdy může výhybkář přestavit na ústředním přístroji hlavní návěstidlo na návěst dovolující jízdu?

52.

Když nastanou podmínky pro zrušení vlakové cesty na elektromechanickém SZZ tak výpravčí:

53.

Signalista obsluhuje tlačítko PN pro svícení návěsti PN. Může výpravčí zrušit svícení této návěsti?

54.

Výhybku nelze ústředně přestavit nebo ústředně uzávorovat. Jak budou signalista a výpravčí dále postupovat?

55.

Když vlak obsadí izolovanou kolej, ale hradlové relé se nevybaví, pak signalista:

56.

Když po vjezdu vlaku nelze uvolnit závěr výměn na řídícím přístroji, pak výpravčí:

57.

Obsluhující zaměstnanec před postavením vlakové cesty obsluhou elektrického SZZ:

58.

Obsluhující zaměstnanec u elektrických SZZ - při jízdách vozidel s rozvorem větším než 17,5 metrů:

59.

U RZZ s číslicovou volbou jsou v kolejovém plánu vyznačeny číselné kódy, které slouží k obsluze RZZ. Tyto kódy jsou:

60.

Závěr jízdní cesty u RZZ se neuskuteční:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC (ČD) Z1 •