• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D3 •


      

Část čtvrtá, pátá, šestá, Přílohy (čl. 241 - 590)


41.

Na trati D3 se vlaky vypravují:

42.

Kdo musí plnit veškeré povinnosti, dané předpisem SŽDC D1 výpravčímu, při nepředpokládaném návratu vlaku z trati D3?

43.

Kde nejpozději musí být strojvedoucí zpraven o jízdě mimořádného vlaku, se kterým se má setkat?

44.

Dirigující dispečer musí strojvedoucímu mimořádného vlaku určit, ve kterých dopravnách dojde ke křižování, předjíždění nebo dostižení:

45.

Kdy musí strojvedoucí, má-li nařízenou ohlašovací povinnost, ohlásit příjezd do dopravny D3 a uvolnění prostorového oddílu?

46.

Jak ohlásí strojvedoucí Našinec příjezd vlaku 17505 do Lubence v 9.25 hod.?

47.

Jak potvrdí dirigující dispečer Bek příjem hlášení o příjezdu vlaku 17505 do Lubence v 9.25 hod.?

48.

Kdy dirigující dispečer ohlásí výpravčímu přilehlé stanice příjezd vlaku do první dopravny D3 z přilehlé stanice, nemá-li strojvedoucí v této dopravně D3 nařízenu ohlašovací povinnost?

49.

Kdy smí strojvedoucí odjet z dopravny D3, ve které má nařízenou ohlašovací povinnost?

50.

Může strojvedoucí současně s hlášením o příjezdu do dopravny D3 žádat o souhlas k odjezdu z dopravny D3?

51.

Může dirigující dispečer považovat samotnou žádost o souhlas k odjezdu za ohlášení příjezdu vlaku?

52.

Jakým způsobem je možno nařídit ohlašovací povinnost?

53.

Může být výpravčímu přilehlé stanice (je-li jím obsazena) rušena ohlašovací povinnost?

54.

Čím je určeno pravidelné křižování, předjíždění a dostižení vlaků?

55.

Kdo smí přeložit křižování?

56.

Je možno změnit sled vlaků za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem?

57.

Kde se uvádějí u pravidelných vlaků vjezdové koleje v dopravnách D3?

58.

Jak a koho zpravuje dirigující dispečer o změně vjezdové koleje v dopravně D3?

59.

Kdo má odpovědnost za to, že vlak v dopravně D3 vjede jen na určenou kolej?

60.

Kdo je dopravnách D3 a v místech s kolejovým rozvětvením odpovědný za správné přestavení a zajištění výhybek a výkolejek?

61.

Kde musí každý vlak v dopravně D3, má-li zde nařízenou ohlašovací povinnost, zastavit?

62.

Čím je stanoveno určení kolejí pro jednotlivé směry a základní poloha výhybek v dopravně D3?

63.

Jsou v dopravnách D3 povoleny současné vjezdy?

64.

Vjezd vlaku (PMD) do dopravny D3 s poloostrovním nástupištěm s centrálním přechodem je přednostně organizován tak:

65.

Kam musí být v dopravnách D3 se samovratnými přestavníky přestaveny výhybky v přednostní poloze?

66.

Kdy a koho musí zpravit zaměstnanec, který zjistil, že na světelném návěstidle výhybky se samovratným přestavníkem není návěst JÍZDA ZAJIŠTĚNA?

67.

Ve kterých dopravnách D3 musí být určeno pořadí vlaků?

68.

Kdy nemusí strojvedoucí vlaku druhého zastavit před lichoběžníkovou tabulkou?

69.

Na koho přecházejí povinnosti strojvedoucího vlaku prvního po jeho odjezdu z dopravny D3?

70.

Má strojvedoucí PMD stejné povinnosti jako strojvedoucí vlaku prvního nebo vlaku druhého?

71.

Pro odjezd vlaku z dopravny D3 provádí přestavení výhybek a výkolejek i jejich zajištění:

72.

Může člen doprovodu vlaku po přestavení výhybek do základní polohy a jejich uzamčení uschovat hlavní klíče u sebe?

73.

Nemůže-li mít strojvedoucí při jízdě vlaku do přilehlé stanice u sebe všechny hlavní klíče od zámků výhybek nebo výkolejek:

74.

Může dirigující dispečer při křižování nebo předjíždění uložit strojvedoucímu později odjíždějícího vlaku, aby pro odjezd vlaku, který odjíždí dříve, přestavil výhybky a výkolejky a zajistil je ve správné poloze?

75.

Dopravní koleje se smí v dopravně D3 obsadit jen v nezbytných případech, a to:

76.

V dopravnách D3 se mohou uskutečňovat vjezdy vlaku na kolej obsazenou vozidly:

77.

O obsazení kterékoliv dopravní koleje (mimo obsazení dopravních kolejí jiným vlakem nebo během posunu):

78.

Při mimořádném vjezdu vlaku na kolej obsazenou vozidly zpraví dirigující dispečer strojvedoucího vlaku písemným rozkazem:

79.

Za jaké podmínky lze v dopravnách D3 uskutečnit pravidelné nebo mimořádné současné vjezdy vlaků na stejnou kolej?

80.

Je možno v dopravnách D3 uskutečnit vjezdy vlaků na manipulační kolej?

81.

O mimořádném vjezdu vlaku na obsazenou kolej v přilehlé stanici se vlak zpravuje:

82.

Doprovod dlouhého vlaku musí být tvořen:

83.

Zpoždění vlaků (i předpokládané) dirigujícímu dispečerovi je povinen hlásit:

84.

Svolení k posunu v dopravně D3 dirigujícího dispečera platí:

85.

Omezení svolení k posunu pouze na obvod dopravny D3 nařídí dirigující dispečer:

86.

Strojvedoucí smí o svolení k posunu po odjezdu jiného vlaku z dopravny D3 požádat:

87.

Kdy musí strojvedoucí současně s hlášením o ukončení posunu oznámit dirigujícímu dispečerovi, na které koleji byl posun ukončen?

88.

Má-li být v dopravně D3 během pobytu vlaku s přepravou cestujících posunováno na koleji bližší k výpravní budově, kdo odpovídá za to, že cestující budou vhodným způsobem varováni:

89.

Dirigující dispečer musí zpravit písemným rozkazem o jízdě PMD:

90.

Dirigující dispečer určí písemným rozkazem strojvedoucímu PMD:

91.

Jízdu PMD z nejbližší dopravny D3 směrem k přilehlé stanici smí dirigující dispečer dovolit:

92.

V písemných rozkazech se uvádí na místě určeném pro číslo vlaku:

93.

Vjezd PMD na kolej obsazenou vozidly je dovolen:

94.

Může být na trati D3 dovolena jízda PMD za vlakem?

95.

Není-li možné si vyžádat pro nemožné dorozumění souhlas k odjezdu vlaku z dopravny (z místa s kolejovým rozvětvením):

96.

Může odjet vlak z dopravny D3 do sousední přilehlé stanice za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem?

97.

V dopravnách D3 se krytí vyloučené traťové koleje přenosnou návěstí STŮJ:

98.

Musí dirigující dispečer omezit posun (mimo jízdy PMD na vyloučenou kolej) v dopravně D3, sousedící s vyloučenou traťovou kolejí?

99.

Po ukončení výlukových prací oznámí OZOV dirigujícímu dispečerovi volnost koleje a provozuschopnost výlukou dotčených součástí dráhy, popřípadě omezení pro jízdu vozidel (snížení rychlosti, vypnutí PZZ apod.):

100.

Může po ukončení výlukových prací oznámit OZOV dirigujícímu dispečerovi volnost koleje a provozuschopnost výlukou dotčených součástí dráhy, popřípadě omezení pro jízdu vozidel (snížení rychlosti, vypnutí PZZ apod.) zápisem do telefonního zápisníku výpravčího přilehlé stanice?

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D3 •