• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část čtvrtá (čl. 1505 - 2134)


105.

Je-li před seřaďovacím návěstidlem platným jen pro jednu kolej několik posunových dílů, tak návěst POSUN DOVOLEN:

106.

Nelze-li pro poruchu nebo i z jiné příčiny přestavit hlavní, seřaďovací, vyčkávací nebo spádovištní návěstidlo na návěst dovolující posun, dá svolení k posunu kolem takového návěstidla obsluhující zaměstnanec:

107.

Nelze-li pro poruchu nebo i z jiné příčiny přestavit hlavní, seřaďovací, vyčkávací nebo spádovištní návěstidlo na návěst dovolující posun, smí dát zaměstnanci řídícímu posun svolení k posunu kolem takového návěstidla:

108.

Zaměstnancem řídícím posun při posunu s posunovou četou je:

109.

Zaměstnancem řídícím posun při posunu bez posunové čety je vždy:

110.

Zaměstnancem řídícím posun při posunu za námezník je:

111.

Zaměstnancem řídícím posun při jízdě na a z vyloučené koleje je:

112.

Posunovou cestou se rozumí úsek koleje:

113.

Při posunu do sousedního posunovacího obvodu se smí nejdále posunovat:

114.

Nemůže-li výhybkář postavit najednou celou požadovanou posunovou cestu a postavená část posunové cesty nekončí u nepřenosného návěstidla platného pro posun:

115.

Výpravčí smí dát svolení k posunu jen když je mu:

116.

Obsah, který musí obsahovat svolení k posunu, oznámí výpravčí:

117.

Svolení k posunu dá nebo jeho případnou změnu oznámí výpravčí:

118.

Svolení výpravčího k posunu platí jako souhlas k posunu:

119.

Svolením k posunu na kolejích určených pro jízdu vlaku:

120.

Byl-li posun na rozkaz výpravčího zastaven, smí v něm zaměstnanec řídící posun pokračovat, až když:

121.

Ukončení posunu a uvolnění kolejí určených pro jízdy vlaků ohlásí ihned po ukončení posunu výpravčímu:

122.

Jak zní závazné slovní znění udělení souhlasu k posunu ústně nebo staničním rozhlasem při posunu kolem neobsluhovaného nepřenosného návěstidla platného pro posun:

123.

Jak zní závazné slovní znění udělení souhlasu k posunu radiostanicí?

124.

Jak zní závazné slovní znění udělení souhlasu k posunu ústně nebo staničním rozhlasem?

125.

Přestavení výhybek, výkolejek nebo uzavření PZZ pro zamýšlený posun:

126.

Při posunu s posunovou četou předává výhybkář souhlas k posunu:

127.

Pokud se mění posun v jízdu vlaku, aniž by posunový díl zastavil, vlaková cesta odjíždějícího vlaku začíná:

128.

Při posunu bez posunové čety zpravuje výhybkáře o postupu prací, způsobu provedení posunu a o všech mimořádnostech, které jim nemohou být známy:

129.

Pokud zaměstnanec řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, zjistí, že posun nebude včas ukončen:

130.

Ve stanicích s kolejovými úseky musí při posunu s vozidly, která je nespolehlivě ovlivňují, ohlásit zaměstnanec řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře:

131.

Ve stanicích s počítači náprav musí ohlásit zaměstnanec řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře vždy:

132.

Pokud výhybkář z důvodu jízdy vlaku přerušil posun:

133.

Pokud je sousední posunovací obvod v jiné stanici, v jiném obvodu stanice, na vlečce apod., tak je nutno tento posun sjednat:

134.

Odvolat souhlas k posunu a zrušit posunovou cestu, pokud posunový díl nestojí před nepřenosným návěstidlem platným pro posun s návěstí zakazující jízdu:

135.

Při posunu za označník musí být splněno, že:

136.

V mezistaničních úsecích s traťovým zabezpečovacím zařízením, vybaveným traťovým souhlasem v činnosti, smí dát výpravčí svolení k posunu za označník:

137.

Výpravčí smí dát svolení k posunu za označník:

138.

Nemá-li výpravčí, který dal strojvedoucímu svolení k posunu za označník, přijatý traťový souhlas, umístí:

139.

Posun za označník proti sobě ze sousedních stanic:

140.

Kdo zajistí při posunu za označník uzavření přejezdů s PZZ na širé trati, na které může posunový díl s ohledem na svou délku dojet?

141.

Co musí být vždy stanoveno v písemném rozkaze, musí-li být strojvedoucí o posunu za označník zpraven písemným rozkazem?

142.

Má-li výpravčí možnost zpravit strojvedoucího i vedoucího posunové čety o posunu za označník telekomunikačním zařízením za podmínky, že hovor je zaznamenáván na záznamové zařízení:

143.

Pokud při posunu za označník bude jízda posunového dílu prováděna pouze do úrovně vjezdového návěstidla:

144.

Pokud bude jízda posunového dílu při posunu za označník dovolena seřaďovacím (popř. hlavním) návěstidlem, které plní funkci označníku:

145.

Uskutečňuje-li se posun za označník za vlakem:

146.

O jízdě se zvýšenou opatrností při neúčinkování PZZ při posunu za označník:

147.

O tom, že u vjezdového návěstidla stojí vlak (PMD) při posunu za označník:

148.

Ukončení posunu za označník a uvolnění příslušné koleje ohlásí:

149.

Výpravčí o ukončení posunu za označník sousedního výpravčího:

150.

Posun za označník za nemožného dorozumění:

151.

Kolik minut před příjezdem jednotlivých druhů vlaků musí být nejpozději ukončen rušící posun?

152.

Je-li nutno nařídit přípravu vlakové cesty na kolej, na které bylo dovoleno posunovat, smí dát výpravčí příkaz k přípravě vlakové cesty jen tehdy pokud:

153.

Zaměstnanec řídící posun smí provést hlášení o zastavení posunu:

154.

Hlášení, že byl posun zastaven, není třeba:

155.

Je-li dovolen vjezd nebo odjezd vlaku smí se na kolejích sbíhajících se s vlakovou cestou posunovat jen k:

156.

Na kolejích, sbíhajících se s vlakovou cestou, dovolenou návěstí, umožňující jízdu rychlostí vyšší než 120 km/h:

157.

Posun v pokračování vlakové cesty, není-li přímo u vjezdové koleje hlavní návěstidlo:

158.

Při posunu na kolejích s trakčním vedením o odpojení přilehlého trakčního vedení:

159.

Ve stanicích, dopravnách D3, dopravnách RB, vlečkách provozovaných SŽDC a nákladištích, které jsou třeba jen z části ve spádu větším než 2,5 ‰ a ve vzdálenosti 50 m před tímto spádem není dovoleno posunovat s vozidly, která nejsou přivěšena k hnacímu vozidlu:

160.

Při posunu přes přejezdy v případě poruchy PZZ:

161.

Časové vymezení platnosti rozkazu v písemném rozkaze o poruše PZZ při posunu se:

162.

V písemném rozkazu o poruše PZZ při posunu se místo čísla vlaku:

163.

Chybí-li u přejezdu (bez ohledu na vybavení PZZ) výstražná dopravní značka "Výstražný kříž pro železniční přejezd":

164.

Je-li zaměstnanec řídící posun při posunu s posunovou četou zpraven, že PZZ je poroucháno zajistí:

165.

Je-li zaměstnanec řídící posun při posunu bez posunové čety zpraven, že PZZ je poroucháno a nelze-li ve výjimečných případech přejezd s PZZ v poruše střežit:

166.

Jsou-li vozidla při posunu sunuta přes přejezd s PZZ v poruše:

167.

Při posunu za námezník se vlak změní v posunový díl v okamžiku:

168.

Při posunu za námezník dává zaměstnanec řídící posun pokyny k jízdě za úroveň návěstidla, které ukončuje vlakovou cestu:

169.

O tom, že bude posun prováděn bez posunové čety, rozhoduje:

170.

O tom, zda může být při posunu bez posunové čety prováděno sunutí vozidel, rozhoduje:

171.

Který z těchto PMD smí přepravovat cestující?

172.

V jakém případě může být PMD uskutečněn proti dovolené jízdě vlaku (jiného PMD)?

173.

Jakou rychlostí může jet PMD pro uvázlý vlak (PMD), jehož kilometrická poloha je uvedena v písemném rozkaze?

174.

Jakou rychlostí může jet PMD pro uvázlý vlak (PMD), není-li místo uváznutí známo?

175.

PMD musí být označen návěstmi:

176.

Pokud pro odjezd PMD ze stanice platí návěsti odjezdových (cestových) návěstidel dovolující jízdu vlaku; v tomto případě nepřenosná návěstidla platná pro posun:

177.

O platnosti návěstí dovolující jízdu vlaku výpravčí strojvedoucího PMD:

178.

Vjezdové návěstidlo pro vjezd PMD:

179.

Je-li vjezd PMD dovolován návěstí dovolující jízdu vlaku (kromě PN), musí PMD zastavit nejdále:

180.

Je-li vjezd PMD dovolován návěstí PN, musí PMD zastavit nejdále:

181.

Je-li vjezd PMD dovolován telekomunikačním zařízením, návěstí SOUHLAS K POSUNU, ústním souhlasem nebo písemným rozkazem, musí PMD zastavit nejdále:

182.

Jízdu PMD, která začíná na širé trati, sjedná s výpravčím sousední stanice:

183.

Může během doby povoleného posunu PMD vjet se souhlasem příslušného výpravčího do stanice a znovu odjet na trať (opakované jízdy)?

184.

Během doby povoleného posunu má PMD uskutečnit opakované jízdy na trať a zpět do stanice. Jak bude výpravčí v tomto případě postupovat při sjednávání jednotlivých jízd a sepisování písemného rozkazu?

185.

Během doby povoleného posunu má PMD uskutečnit opakované jízdy na trať a zpět do stanice. Jak budou v tomto případě dokumentovány jízdy v dopravní dokumentaci?

186.

V mezistaničním úseku s traťovým zabezpečovacím zařízením, vybaveným traťovým souhlasem v činnosti, má výpravčí ve stanici, ze které je jízda PMD sjednána přijat traťový souhlas. Musí výpravčí zajistit traťový souhlas upamatovávací pomůckou?

187.

Co a kdy, po vjezdu PMD do stanice, ohlásí výhybkář výpravčímu vlastní stanice?

188.

Skutečný čas odjezdu PMD výpravčí sousední stanici:

189.

Rozkaz V PMD smí výpravčí strojvedoucímu vydat:

190.

Při jízdě PMD za účelem odvozu uvázlého vlaku nebo PMD , popř. části vlaku se v písemném rozkaze čas ukončení jízdy:

191.

Vydání rozkazu V PMD:

192.

Sepsání rozkazu Pv, začíná-li PMD jízdu na širé trati:

193.

Jak výpravčí zruší platnost pokynu o jízdě se zvýšenou opatrností přes přejezdy, pokud se strojvedoucí PMD ohlásí po ukončení manipulace PMD na trati výpravčímu přední stanice?

194.

Pokud není v místě návratu PMD umístěna návěst NEJKRATŠÍ DOBA PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI na vstřícném návěstidle s návěstí HRANICE PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI, musí:

195.

Pokud oddílové návěstidlo, které je doplněno návěstí OČEKÁVEJTE OTEVŘENÝ PŘEJEZD, zakazuje jízdu nebo ukazuje pochybnou návěst:

196.

Za vlakem lze uskutečnit jako PMD jízdu speciálního hnacího vozidla:

197.

Jízda PMD za vlakem však není (kromě jízd ke zjištění příčiny nedojetí vlaku po této koleji do sousední dopravny, popř. je-li třeba odvézt z trati vlak nebo jeho část a kilometrická poloha vozidel není známa) dovolena mezi dopravnami, kde jsou nepřehledné úseky, má-li být posun uskutečněn až za takový úsek. Tyto úseky se uvedou v:

198.

Je-li při odvozu uvázlého vlaku nebo části vlaku z trati známa kilometrická poloha vozidel:

199.

Kdy smí strojvedoucí ohlásit výpravčím uvolnění koleje, je-li jízda PMD ukončena na vlečce nebo nákladišti?

200.

Výpravčí musí po příjezdu PMD dát výpravčímu sousední stanice:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •