• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část druhá, třetí (čl. 384 - 1504)


58.

Pro nerušený průjezd vozidel na trati i ve stanici musí být zachován stanovený:





59.

Jako staniční koleje se nazývají koleje:





60.

Záhlaví je:





61.

Zhlaví je:





62.

Dopravní koleje jsou:





63.

Manipulační koleje jsou:





64.

Ručně přestavovaná výhybka je výhybka:





65.

Místně přestavovaná výhybka je výhybka:





66.

Ústředně přestavovaná výhybka je výhybka:





67.

Odvratná výhybka je výhybka, která tvoří:





68.

Odborně způsobilí zaměstnanci dopravce mohou při posunu přestavovat ručně nebo místně přestavované výhybky a výkolejky, pokud je to stanoveno:





69.

Výhybka se považuje za střeženou:





70.

Musí mít každý mechanický zámek pro zajištění výhybek hlavní a náhradní klíč?





71.

Hlavní klíče od trvale uzamčených výhybek má v úschově vždy:





72.

Výkolejka je:





73.

Prohlídku výhybek, kolejových křižovatek a výkolejek provádí obsluhující zaměstnanci SŽDC:





74.

Došlo-li k trvalé změně údajů, uvedených v TTP, aniž jejich změna byla vydána, musí být zpravováni strojvedoucí o této změně do dne účinnosti příslušné změny TTP po dobu:





75.

O trvalých změnách stavebně technických parametrů staveb drah a staveb na dráze, které nejsou v TTP uváděny (např. aktivace odjezdového návěstidla) musí být strojvedoucí zpravováni po dobu:





76.

Pro účely předpisů pro provozování dráhy a organizování drážní dopravy se podle návěstí hlavních návěstidel stanice rozdělují na:





77.

Stanice s rychlostní návěstní soustavou se v TJŘ:





78.

Značkou P jsou v TJŘ označeny:





79.

Značkou N jsou v TJŘ označeny:





80.

Značkou B jsou v TJŘ označeny:





81.

Trpasličí hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku mají značení červenými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a:



Nápověda


82.

Trpasličí hlavní návěstidla platná pro jízdu vlaku i posun mají značení červenými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a:



Nápověda


83.

Návěst JÍZDA VLAKU DOVOLENA je vyjádřena pomalu přerušovaným:





84.

Pomalu přerušované modré světlo na cestovém návěstidle je návěst:





85.

Návěst JÍZDA VLAKU DOVOLENA může být pouze na:



Nápověda


86.

Jízdu na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla smí zaměstnanec dovolit:





87.

Je-li pro dovolení vjezdu nebo odjezdu vlaku diktován písemný rozkaz pomocí rádiového zařízení, musí být v textu uveden:





88.

Černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím je návěst:





89.

Návěst HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO SLOUČENO S PŘEDVĚSTÍ mimo jiné upozorňuje:



Nápověda


90.

Návěst HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO SLOUČENO S PŘEDVĚSTÍ mimo jiné upozorňuje:





91.

Hraničník je nepřenosné návěstidlo s návěstí:





92.

Návěst HRANICE PROVOZOVATELE DRÁHY je:



Nápověda


93.

Návěst HRANICE DOPRAVNY (bílá lichoběžníková deska s černým okrajem, postavená na nejdelší straně, uprostřed desky je černé číslo), upozorňuje:





94.

Černé číslo na návěsti HRANICE DOPRAVNY:





95.

Nejsou-li v základní poloze výhybky pro jízdu z traťové koleje přestaveny, na návěsti HRANICE DOPRAVNY:





96.

Návěst MÍSTO ZASTAVENÍ (bílá obdélníková deska s červeným okrajem, postavená na delší straně, uprostřed desky jsou černá písmena "Os") přikazuje:



Nápověda


97.

Návěst MOŽNO PROJET upozorňuje strojvedoucího projíždějícího vlaku na to, že již byla oznámena porucha:



Nápověda


98.

Za správnost návěstí na vlacích a posunových dílech a za jejich umístění na správných vozidlech odpovídá:





99.

Strojvedoucí (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) musí být o dočasné pomalé jízdě a o časovém vymezení její platnosti (od - do hodin):





100.

Výstražnými terči je dovoleno označit v mezistaničním úseku:





101.

Pokud výpravčí poslední stanice před pracovním místem nedostal zprávu o tom, že projíždějící vlak bude, nebo byl zpraven o umístění výstražného terče, musí upozornit strojvedoucího (příp. i zaměstnance v čele sunutého vlaku) na umístění výstražného terče:





102.

Světelnou rampu nebo světelný výstražný terč je dovoleno umístit:





103.

Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem, světelnou rampu nebo světelný výstražný terč je dovoleno použít:





104.

Návěst Neplatné návěstidlo (na návěstidle dvě zkřížené bílé latě, umístěné jako znak X):



Nápověda


      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •