• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část první (čl. 1 - 383)


1.

Název předpisu SŽDC D1 je:

2.

V předpise SŽDC D1 jsou textem psaným (kurzívou v závorce) uvedeny:

3.

Dráha je:

4.

Dráhy se z hlediska účelu a významu dělí na dráhy:

5.

Provozování dráhy je činnost:

6.

Provozování drážní dopravy je činnost:

7.

Provozuschopnost dráhy je:

8.

Dvoucestné vozidlo je:

9.

Trať vybavená radioblokem je trať, na které se vykonává dopravní služba dle předpisu:

10.

Jak se nazývá stanice (odbočka), ve které se vykonává dopravní služba podle předpisu SŽDC D1 a na kterou navazuje v úrovni vjezdového návěstidla řízená oblast RB?

11.

Dopravna RB je dopravna s kolejovým rozvětvením na trati RB, která:

12.

Traťové stanoviště je společný název pro:

13.

Vstupní stanice je:

14.

Stanice přednostního směru na jednokolejné trati je stanice:

15.

Stanice přednostního směru na dvoukolejné a tříkolejné trati je stanice:

16.

Širá trať je úsek trati:

17.

Základní dopravní dokumentace (ZDD) je souhrnný název pro:

18.

Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah je smlouva o:

19.

Smlouva o provozování drážní dopravy je smlouva:

20.

Dispečer radiobloku je zaměstnanec:

21.

Použití upamatovávací pomůcky je ZDD stanovený způsob, jak:

22.

Jízda podle rozhledových poměrů je takový způsob jízdy, při kterém:

23.

Jízda se zvýšenou opatrností je takový způsob jízdy, při kterém:

24.

Vlaková cesta je úsek koleje v dopravně s kolejovým rozvětvením určený pro danou jízdu:

25.

Posunová cesta je úsek koleje v dopravně s kolejovým rozvětvením:

26.

Jízdní cesta je:

27.

Dvousvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla dovolující jízdu:

28.

Jednosvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená:

29.

Neplatné návěstidlo je návěstidlo:

30.

Neproměnné návěstidlo je návěstidlo:

31.

Odrazka (odrazový materiál) je výrobek odrážející světlo používaný k vyjádření:

32.

Přenosná návěst je návěst:

33.

Ruční návěstidlo je:

34.

Staničení je způsob určování kilometrické polohy místa:

35.

Vstřícné návěstidlo je návěstidlo:

36.

Bílý terč je:

37.

Deska S je ruční návěstidlo pro dávání návěsti:

38.

Deska se dvěma černými kruhy je ruční návěstidlo pro dávání návěsti:

39.

Deska Z je ruční návěstidlo pro dávání návěsti:

40.

Hlavní návěstidla jsou:

41.

Hraničník je nepřenosné návěstidlo, které stanovuje:

42.

Koncovka je přenosné návěstidlo:

43.

Námezník je nepřenosné návěstidlo pro stanovení hranice:

44.

Nepřenosná návěstidla platná pro posun je společný název:

45.

Přejezdník je stožárové nepřenosné návěstidlo, které informuje strojvedoucího:

46.

Přenosný přejezdník je:

47.

Přidružená návěstidla je společný název pro:

48.

Sklonovník je:

49.

Staničník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí kilometrickou polohu místa:

50.

Světelné návěstidlo výhybky se samovratným přestavníkem je nepřenosné návěstidlo, které návěstí správné přestavení výhybky do přednostní polohy při jízdě přes výhybku:

51.

Zaměstnanec se musí znovu seznámit s ustanoveními ZDD, pokud nevykonával dopravní službu na pracovišti:

52.

Znalost traťových a místních poměrů se musí obnovovat u těch zaměstnanců, kteří nevykonávali na příslušné trati (ve stanici) dopravní službu:

53.

Označením výpravčího, určeného ke sledování vlaku pohledem a výpravčího oprávněného vypravovat vlaky návěstí ODJEZD je:

54.

Výpravčí musí mít na hlavě stejnokrojovou čepici při opuštění místnosti:

55.

Zaměstnanci, kteří mimořádně vykonávají dopravní službu bez stejnokroje nebo bez pracovního (ochranného) oděvu, nosí na levém rukávu:

56.

Zaměstnanci, kteří nejsou odborně způsobilí k samostatnému výkonu dopravní služby, i když mají stejnokroj nebo pracovní oděv, nosí na levém rukávu:

57.

Všechny hovory a zápisy, týkající se dopravní služby (včetně sepisování písemných rozkazů) musí být vedeny:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •